Krochmalna 29, 20-401 Lublin
81 532 74 95
ckunr1@poczta.onet.pl

SAMORZĄD SŁUCHACZY CKU NR 1 IM. E. KWIATKOWSKIEGO W LUBLINIE

Numer konta Samorządu Słuchaczy CKU nr 1 w Lublinie 
PKO BP S.A. Lublin II Oddział 05 1020 3150 0000 3902 0003 0304

 

Zarząd Samorządu Słuchaczy CKU nr 1

Małgorzata Tylus – przewodnicząca samorządu

Magda Gęba – z-ca przewodniczącego

Mariusz Pyda – z-ca przewodniczącego

Iwona Król – sekretarz

Natalia Łojek – skarbnik

Piotr Sochalec – członek zarzącu

Grzegorz Bednarz – członek zarządu

 

Komisja Rewizyjna

Anna Kowalska 

Krzysztof Szust

Paulina Borowiecka

PLAN PRACY SAMORZĄDU SŁUCHACZY CKU NR 1
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W LUBLINIE
W ROKU SZKOLNYM 2018/19
 

Plan pracy przygotowany został pod kierunkiem Opiekunów Samorządu Słuchaczy CKU nr 1:

mgr Ewy Kotyry – z- ca dyr. CKU nr 1,

mgr Elżbiety Wiejak,

mgr Anny Zaborskiej

i obejmuje następujące zadania:

 

Obszar I: Działania organizacyjneTermin realizacjiOsoby odpowiedzialne
1. Organizowanie posiedzeń Zarządu Samorządu Słuchaczy w celu sprawnego kierowania działalnością.
     Samorządu Słuchaczy (rozpatrywanie próśb i wniosków słuchaczy, analiza oświadczeń słuchaczy, rozwiązywanie bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem szkoły)
w miarę potrzebZarząd Samorządu
2. Organizacja wyborów uzupełniających do Zarządu Samorządu Słuchaczy, zatwierdzenie sprawozdania rocznego i udzielenie absolutorium Zarządowi.październikZarząd Samorządu Opiekunowie Samorządu
3. Współudział w organizowaniu właściwych warunków przebiegu egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych w semestrze jesiennym i wiosennym (zakup wody dla zdających).zgodnie z harmonogramem CKE Zarząd Samorządu 
5. Podejmowanie wspólnie z Administracją Centrum działań zmierzających do modernizacji bazy lokalowej i podnoszenia standardu wyposażenia w pracowniach i pomieszczeniach CKU Nr 1.cały rok szkolny Zarząd Samorządu
II. Działania społeczno – integrująceTermin realizacjiOsoby odpowiedzialne
1. Organizacja uroczystości szkolnych i świąt państwowych, takich jak: a) uroczyste wręczenie indeksów i ślubowanie słuchaczy semestrów pierwszych, b) współorganizowanie uroczystego spotkania Zarządu Samorządu Słuchaczy z Gronem Pedagogicznym z okazji Dnia Edukacji Narodowej i z okazji zakończenia roku szkolnego,c) organizacja uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości, d) organizowanie spotkań świątecznych i okolicznościowych, e) organizowanie balu karnawałowego dla dzieci słuchaczy, g) udział w uroczystości wręczania świadectw ukończenia szkoły.   rok szkolny Zarząd Samorządu Rady Semestralne Opiekunowie Semestrów
2. Udział w organizacji Roku Centrum 2017.rok szkolnyZarząd Samorządu Opiekunowie Samorządu Opiekunowie Semestrów Rady Semestralne
3. Działania na rzecz przestrzegania ładu i porządku.rok szkolnyZarząd Samorządu Rady Semestralne
4. Wdrażanie słuchaczy do współdecydowania o sprawach istotnych dla całej społeczności słuchaczy, zgodnie z zasadami demokracji i samorządności.rok szkolnyZarząd Samorządu Rady Semestralne
5. Otaczanie szczególną opieką słuchaczy niepełnosprawnych, przewlekle chorych, niedostosowanych społecznie oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, w celu ich pełnej integracji ze społecznością szkolną.rok szkolnyRady Semestralne Opiekunowie semestrów
6. Uwrażliwianie słuchaczy na potrzeby innych poprzez organizowanie zbiórek charytatywnych i różnego rodzaju pomocy materialnej na rzecz słuchaczy, fundacji i innych osób potrzebujących.rok szkolnyZarząd Samorządu Opiekunowie Samorządu
7. Zorganizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz honorowego krwiodawstwa.rok szkolnyZarząd Samorządu Opiekunowie Samorządu
8. Podejmowanie na zajęciach problematyki związanej z zagrożeniami różnymi uzależnieniami: alkoholizmem,nikotynizmem, narkomanią.rok szkolnyRady Semestralne Opiekunowie Semestrów
9. Objęcie patronatem pielgrzymek szkolnych maturzystów do Częstochowy.semestr jesiennyZarząd Samorządu 
III. Działania kulturalno – oświatoweTermin realizacjiOsoby odpowiedzialne
1. Organizowanie wyjść do kina na adaptacje wielkich dzieł literatury polskiej i światowej oraz nowości filmowe.rok szkolnyOpiekunowie semestrów Rady Semestralne
2. Uczestniczenie w spektaklach teatralnych w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie.rok szkolnyOpiekunowie semestrów Rady Semestralne
3. Udział słuchaczy w imprezach organizowanych przez instytucje kulturalne i oświatowe.rok szkolnyOpiekunowie semestrów Rady Semestralne
4. Pomoc w organizowaniu konkursów szkolnych (konkurs na najlepszą pracę pisemną, szkolny konkurs wiedzy o patronie, szkolny etap olimpiady wiedzy ekonomicznej dla dorosłych) oraz objęcie patronatem finansowym konkursów międzyszkolnych (XVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiad Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych).cały rokOpiekunowie Samorządu Zarząd Samorządu Opiekunowie Semestrów Rady semestralne
5. Pomoc w organizowaniu wycieczek dydaktycznych i kulturalnych dla słuchaczy CKU nr 1 (lekcje muzealne, wycieczki po Lublinie i okolicach, inne wycieczk dydaktyczne dla słuchaczy Centrum).rok szkolnyZarząd Samorządu Rady Semestralne Opiekunowie Samorządu Opiekunowie Semestrów
6. Opieka nad pomnikiem „Zaporczyków” przy Pl. Zamkowym.rok szkolnyZarząd Samorządu Rady Semestralne
IV. Działania inwestycyjno – dydaktyczneTermin realizacjiOsoby odpowiedzialne
1. Pomoc we wzbogacaniu oraz modernizacji bazy materialnej Centrum poprzez: a) powiększanie zasobów pomocy dydaktycznych, b)  wzbogacanie zbiorów biblioteki szkolnej, c) dofinansowanie konserwacji maszyn i urządzeń szkolnych, d) finansową pomoc w pozyskiwaniu materiałów, sprzętu i urządzeń technicznych, służących poprawie funkcjonowania administracji CKU i wykonywaniu działań statutowych, e) modernizację pomieszczeń i podnoszenie standardu wyposażenia w pracowniach Centrum (aktualizacja oprogramowania, stałe podnoszenie jakości wyposażenia pracowni przedmiotowych) f) powielanie materiałów dla potrzeb dydaktycznych.rok szkolnyZarząd Samorządu
V. Działania na rzecz promocji szkołyTermin realizacjiOsoby odpowiedzialne
1. Funkcjonowanie Agendy ds. Promocji Szkoły a) uczestnictwo słuchaczy w akcjach promocyjnych na rzecz szkoły (promowanie szkoły w lokalnych mediach, rozpowszechnianie ulotek i plakatów reklamowych) b) dofinansowanie informatorów, katalogów, środków reklamowych, reklamy w mediach, c) udział w Lubelskich Targach Edukacyjnych, Międzynarodowych Targach Pracy, Dniu Kariery i innych przedsięwzięciach promujących edukację ustawiczną, d) uczestnictwo słuchaczy w konferencjach i seminariach promujących formalne kształcenie ustawiczne, e) udział pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych i obchodach świąt państwowych na terenie szkoły i regionu.rok szkolnyZarząd Samorządu Opiekunowie semestrów Rady semestralne Zarząd Samorządu

Accessibility